© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
Petnjički kraj je ušao u sastav crnogorske države 1913. godine. I u novim crnogorskim državnopravnim  okvirima, kao i kasnijoj Kraljevini SHS(Jugoslaviji)  Područje je  zadržalo status posebne administrativne jedinice(samouprave). U periodu  tokom i između Balkanskih ratova, te  Prvog  i Drugog svjetskog rata žitelji ovog područja su, zbog  biljega vjere, preživjeli pravu golgotu. Što u nebrojanim zločinima i progonima, što kontinuiranim migracijama, stanovništvo područja u ovom periodu je praktično  prepolovljeno. Uprkos svemu očuvan je minimum demografske vitalnosti,  koji je, naročito nakon Drugog svjetskog rata u FNRJ(kasnije SFRJ),  bitno ojačan. Započela je i  obnova i  izgradnja. Konstituisana je opštinu sa sjedištem u Petnjici, koja je počela poprimati karakteristike urbanog naselja. No, to je prekinuto 1957. godine, ukidanjem opštine i njenim  vraćanjem na u status mjesne zajednice. Ono što će se ubrzo pokazati time je zaustavljen i dalji ekonomski razvoj kraja.  Do Drugog svjetskog rata poljoprivreda je bila ako ne i jedina a ono glavna privredna djelatnost i njom se bavio najveći dio radno aktivnog stanovništva. Dominatni su  bili  stočarstvo, zemljoradnja i voćarstvo, ali je bilo i trgovine i zanatstva.  Prvi trgovci u Petnjici pominju se krajem 19. vijeka, a izmedju dva svjetska rata razvila se prva trgovačka mreža za snabdijevanje stanovništva ovog kraja, koju je činilo  nekoliko dućana mješovitom robom. Saobraćaj nije bio razvijen, pa se transport obavljao zapregom do Novog Pazara, Peći, Rožaja, Bijelog Polja, Berana, Andrijevice, Plava,  Podgorice i Skadra.  Prve privatne škole otvorene su u Petnjici /1913/ i Trpezima /1914/ a zatim je u Petnjici otvorena prva državna osnovna škola 1925. godine. Kasnije su otvorene u  Savinom Boru, Tucanjima i Vrbici. Učenici koji su završili osnovnu školu nastavljali su školovanje u drugim mjestima Jugoslavije: Cetinje, Beograd, Peć, Prizren, Skoplje. Taj  kadar je odigrao veliku ulogu u organizovanju partijskih ćelija i pripremi za  narodno-oslobodilački ustanak u Drugom svjetskom ratu.  Saobraćaj   Još u vrijeme Rimljana ovim područjem su se ukrštali karavanski putevi od Skadra(Albanija) prema Novom Pazaru( Raška, kasnije - Sandžak i Srbija), kao i  iz  Dubrovnika prema gradovima na prostoru današnje Srbije, Kosova i Makedonije. U jednom od dubrovačkih spisa iz petnaestog vijeka  ističe se, između ostalog, da je u tvrđavi  Bihor boravila i grupa dubrovačkih trgovaca, te da je tu ostavila određenu količinu robe do povratka sa daljeg puta. Izgradnja modernijih puteva na ovom području započeta je  početkom XX vijeka, u Kraljevini Crnoj Gori, probojem puta Bioča(Magistralni put Bijelo Polje – Berane)  – Petnjica( 12 km), koji je nakon višedecenijskog zapostavljanja  i gotovo potpunog urušavanja, ponovo rekonstruisan i otvoren 1999 godine. U periodu  1947 -  do 1949. godina  gradjen je put, Berane – Trpezi(Petnjica) - Rožaje i dalje prema Srbiji, Kosovu i Makedoniji, koji je sve do izgradnje tzv Jadranske  magistrale Beograd – Bar preko Užica, Prijepolja, Priboja, Bijelog Polja i dalje prema Podgorici i Baru, bila i jedina saobraćajna veza sa Srbijom. Ova saobraćajnica sada ima  status regionalnog pravca i, pogotovu nakon proboja nove dionmice  Bioča – Petnjica – Trpezi( 12 km) veoma je značajna alternativa dionici putu: Bioče - Berane – Trpezi(28  km) i dalje prema Rožajama. Ovaj put je posebno značajna alternativa veoma neuslovnoj dionici magistralnog puta Berane – Rožaje  prevojem i tunelom „Lokve“ na planini  Turjak koji je gotovo svake godine tokom zimskog perioda neprohodan i po više desetina dana. Inače, izgradnjom dionice magistralnog puta Berane – Rožaje preko sela Dapsića i prevoja Lokve na Turjaku 1971. Godine, inače,  Područje Petnjice je ostalo na  margini  komunikacionih tokova, što je bitno uticalo i na njegovo ukupno razvojno zaostajanje.   Ipak, tokom posljednjih nekoliko decenija minolog vijeka povezana  makadamskim saobrćajnicama sva sela na Području. U ovom periodu započet je grubi proboj  najkraće i prirodno najuslovnije saobraćajne veze Crne Gore sa Srbijom, pravcem: Petnjica – Savin Bor – Suhi Do i dalje prema središtu Srbije.   Sam  Mjesni centar Petnjica, od najbliže veze sa magistralnim pravcem u selu Bioča(Magistralni put Bijelo Polje – Berane) udaljen je  10 km. Od sadašnjeg opštinskog  centra-Berana udaljen je 17 km; od Rožaja 28, a od Bijelog Polja i Željeznićke stanice ukupno oko 33 km. Od ukupno oko 200 km ovih puteva, međutim, tek manji dio je  asfaltiran.  Riječju, što se generalno mreže puteva tiče, ona je relativno   zadovoljavajuća, ali i još predaleko od optimalne uslovnosti, jer je veći dio još ne samo neasfaltiran, nego i  veoma zapušten. Pirodni resursi 1. Poljoprivredno zemljište  Prema podacima sa popisa   poljoprivrednog zemljišta , od  2010. godine,  od ukupno 25 475, 8 hektara raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u Opštini Berane, na područje Petnjice pada oko 25 % , odnosno 6369 hektara. A od    21 870, 4 hektara ukupnog obradivog poljoprivrednog zemljišta u Opštini Berane,  na ovom području je  :5468 hektara.    Već samih sedam rječnih dolina sa umjerenom kontinentalnom klimom , kao i  nadprosječna površina po domaćinstvu veoma uslovnih pašnjaka i raznovrsnih šuma,  dovoljno govore o veoma respektabilnim uslovima za razvoj poljoprivrede i  naročito kontinentalnog voćarstva, stočarstva, pčelarstva. kao  i seoskog i lovnog turizma.    Za razvoj poljoprivrede, posebno stočarstva i voćarstva, postoje sem prirodnih uslova i tradicionalne navike stanovništva, tako da se uz minimalna ulaganja u programe  ovih privrednih grana mogu ostvariti visoki prinosi, odnosno veliki ekonomski efekti. Činjenica da do danas na ovom području ne postoji poljoprivredna apoteka i Veterinarska  stanica, govori o teškoćama ovoga kraja i njegovoj zapostavljenosti. Značajno je opredjeljenje i spremnost stanovništva da organizuje savremene i moderne stočne farme, kao i da se preorjentiše na plantažni sistem poljoprivredne  proizvodnje, posebno u proizvodnji voća i povrća. Na ovom području, tokom nekoliko posljednjih decenija,  osnovano je i još funkcioniše  pet zamljoradničkih zadruga i to: "Zlatibor" u Boru "Murovac" u Murovcu,  "Petnjica" u Petnjici, "Trpeziprodukt" u Trpezima, te  "Vrbica" u Vrbici. Značajnu ulogu u očuvanju demografske vitalnosti Područja sve više imaju i privatna preduzeća, kao  što su: "Livadak" u Trpezima, "Adrijakomerc" i “Petnjicaprodukt” u Petnjici, “Radmance” u Radmancima, “Popč” u Lagatorama i dr.  Do danas ih je ukupno  78.  2.  Šumski potencijali    Kompleksi industrijske šume prostiru se na oko 8.500 hektara sa orjentacionom količinom od oko 1.608.459 kubnih metara drvne mase. Sastoje se od  različitih vrsta  drveta. Sa privrednog stanovišta najvažnije su: smrča, jela, bor, bukva hrast, jasen. Drvna masa je rasporedjena na osam gazdinskih jedinica , kojima sada gazduje JP Šumarstvo iz Berana i to: Agovska vrela, Turijak, Popča, Golubovac, Mrtvica,  Dobrodolski homar, Ciglen i Kaluder.   Sječa drvnih sortimenata vrši se po godišnjem planu Uprave za šume CG-Pljevlja, tako što se tenderom dodjeljuje koncesionarima i građanima za lične potrebe.  Pošumljavanje poslije sječa još uvijek se ne vrši, što predstavlja veoma veliki nedostatak u razvoju i uzgoju šuma. Predviđena godišnja količina sječivog etata je oko 14 500 m³  bruto drvne mase. Ova količina drvne mase je izuzetan razvojni potencijal područja Bihora i buduće opštine Petnjica, kako kroz razvoj eksploatacije i prerade drvnih  sortimenata, tako i kroz razvoj turizma i sakupljanja šumskih plodova i ljekobilja.               Otvorenost šuma ovog podučja nije velika i ona je ispred prosjeka otvorenosti šuma Crne Gore.Uzimajući u obzir samoproduktivne puteve, prosječna otvorenost ovog dijela šuma iznosi 8 km/100 ha. Smatra se da je za intenzivnije gazdovanje šumama potrebna otvorenost šuma od najmanje 10 km/100 ha. Kako nema šumskih puteva, seča je nekontrolisana, a pošumljavanje se ne vrši. Ovaj kompleks visokih privrednih šuma, kao i ostale slične šume u Crnoj Gori, i pored vosoke drvne mase po hektaru, zaostaju u adekvatnoj prirasloj sposobnosti.  Osnovni razlog je nepridržavanje odredaba šumsko-privrednih osnova u pogledu zahvatanja sječama u pojedine strukture šuma i nesprovodjenje pojedinih mjera njege šuma,  čemu je njviše doprinijela nedovoljna otvorenost šuma. Godišnji kapacitet šumske osnove ovog područja definisan godišnjim sječivim etatom pojedinih proizvoda iskorišćavanja šuma pokazuju podaci:  - trupci bukve ....................................................................................... 17 520 m3 - trupci četinara ................................................................................... 18 380 m3 - ostale vrste drveta ................................................................................   570 m3 - celulozno i ogrijevno drvo bukve i ostalih lišćara .............................. 16 000 m3 - celulozno čamovo drvo ...................................................................... 11 000 m3 - ostali proizvodi ................................................................................ 240 m3 Šumsko bogatstvo navedenih sastjina je veoma kvalitetno, što ilustruje pregled sječivog etata po debljinskim razredima i kvalitativnim klasama. Na osnovu ukupne raspoložive pilanske oblovine /35.900 m3/ po vrsti i kvalitetu uz mogućnost iskorišćavanja bukove sirovine od 50% i četinara od 65%, u pilanskoj preradi je moguće dobiti sledeći godišnji obim i asortiman proizvoda rezane gradje. a) Na bazi bukovine: 1.  Samice 3,460 m3  2.  Poluokrajčene i okrajčene ............2 847 m3  3.  Kratka ...........................................1 361 m3  4.  Kratica...........................................   420 m3  U K U P N O      8.088 m3 b) Na bazi čamovine: 1.  Normalna gradja ......................... 9.365 m3  2.  Kratka .......................................... 2.700 m3  3.  Kratica ......................................... 1.200 m3  U K U P N O:     13.265 m3 Mogućnost iskorišćenja bukove sirovine sa procentom od 50% predstavlja realni iznos. Na osnovu prednjeg asortimana, obima proizavodnje i prosječne cijene koja se sada postiže na tržištu dobija se sledeća vrijednost proizvodnje. Ekonomski pokazatelj vrijednosti proizvodnje od 5.467 878 e, dat je na bazi primarnog reza u pilanskoj produkciji, bez ikakve polufinalne i finalne prerade drveta. Svaki dalji stepen obrade rezane gradje u lamperiju, brodski pod, elemente za namještaje i td. daje uz mala ulaganja daleko veći finansijski efekat koji ovdje nije potrebno  posebno isticati. 3. Rudno bogastvo   U pogledu ruda i mineralnih sirovina ovo područje  nije detaljno ispitano. Zna se, međutim, da su i  na dijelu područja  prema poličkoj visoravni potencijalna nalazišta  uglja, a područje je, inače,bogato krečnim stijenama i lapocem. Na osnovu geološke gradje terena može se realno predpostaviti da odredjena rudna bogatstva leže u Vrbici,  Tucanju i na terenu Ciglena i Dobrodola.  4. Prirodna baština   4.1Ekološki čista i zdrava sredina  Vanredno lijepa, raznovrsna  i bujna priroda, izuzetno bogate flore i faune, svakao je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa područja Petnjice. Na ovom području je  i jedan od bivših nacionalnih parkova - planina Turjak, koja i dan danas plijeni čistotom i ljepotom, iako više nije pod posebnim režimom zaštite.    Očigledno, ni malo slučajna, karakteristika područja je i nadprosječan u odnosu na broj stanovnika, broj žitelja – stogodišnjaka. U selu Radmanci, recimo, tek aprila  2010. godine umrala je u 116. godini Džemila Kožar, do tada zasigurno  najstariji stanovnik Balkana, a selo inače  slovi kao naseobina sa najvećim prosjekom stogodišnjaka po  broju stanovnika u Evropi .     Otuda, najvjerovatnije, na ovom području( u mjestu Brod – Radmance, kao i u obližnjoj Radmanskoj klisuri)  i tragovi najstarijih ljudskih naseobina.