© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
Prof. dr. Kožar Azem, Dekan BIOGRAFIJA  Azem Kožar je rođen 1. 12. 1947. godine u Trpezima kod Ivangrada (Sandžak, Crna Gora).Osnovnu školu završio je u mjestu rođenja, a srednju (Učiteljsku - petogodišnju) u Prištini 1967. godine. Filozofski fakultet, Odsijek za historiju, završio je na prištinskom univerzitetu 1974. godine gdje je 1980. godine odbranio magistarski rad na temu «Bihor u narodnooslobodilačkoj borbi» (jugozapadni dio Sandžaka), kod akademika Ali Hadrija (mentor dr. sci. Đuro Vujović) i stekao zvanje magistra istorijskih nauka. Stručno zvanje arhivskog savjetnika stekao je 1995. godine. Prvu doktorsku disertaciju «Spoznaje o zaštiti arhivske građe u ratnim okolnostima» odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine te stekao zvanje  doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske znanosti. Drugu doktorsku disertaciju pod nazivom “Tuzla i njena okolina na razmeđu osmanske i austrijske uprave 1870-1890” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2008. godine i stekao zvanje – doktora humaniostičkih nauka, znanstvenog polja moderna povijest 19. i 20. stoljeća.Radno angažiranje započeo je 1. 09. 1967. godine kao učitelj, te nastavnik historije i direktor osnovne škole. Od 1. 11. 1980. godine radio je u Muzeju istočne Bosne u Tuzli kao kustor historičar, a od 1. 04. 1984. do 1. 03. 2002. godine u Regionalnom istorijskom arhivu u Tuzli (Arhiv Tuzlanskog kantona) na poslovima direktora. Bio je član Komisije matičara za osnivanje Filozofskog fakulteta u Tuzli. Otvaranjem Odsjeka za Historiju – Geografiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli 1993. godine izabran je za višeg asistenta na predmetima Uvod u historiju i Pomoćne historijske znanosti i arhivistika. Godine 1998. biran je u zvanje docenta. Od početka  šk. 1999/2000. godine obavljao je dužnost šefa Odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i voditelja dva postdiplomska studija «Historija Bosne i Hercegovine», (od 2002) i “Područje historije” (od 2005) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Godine 2000. na Pedagoškom fakultetu u Bihaću biran je u zvanje vanrednog profesora na predmetima: Uvod u historiju sa metodologijom i Pomoćne historijske nauke. Godine 2003. na Filozofskom fakulteru Univerziteta u Tuzli biran je za vanrednog profesora na predmetima: Pomoćne historijske nauke i Arhivistika (ekvivalencija: Historija savremenog doba).. Objavio je oko 200 bibliografskih jedinica: knjige (12), članci (cca 130), rad u redakcijama i na recenzijama (cca 35), rad na projektima (11), prikazi (21), arhivske i muzejske izložbe (12). Citiran je više desetina puta u domaćoj i inozemnoj naučnoj i stručnoj literaturi. Učestvovao je u realizaciji 11 projekata iz arhivistike i historiografije. Sa stručno – znanstvenim saopćenjima i prilozima iz arhivistike i historije istupao je na kongresima arhivista i historičara, na republičkim i saveznim (bivšejugoslovenskim) savjetovanjima, okruglim stolovima i simpozijima, te u radu «Sodobnih arhiva» Maribor, Međunarodnog instituta arhivskih znanosti u Mariboru, Kolokvija predstavnika arhivskih službi zemalja srednje i istočne Evrope i dr. Izlagao je na tribini Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu (2000), na temu «Bosanskohercegovačko kulturno – historijsko nasleđe i nacionalni identitet». U okviru univerzitetske saradnje SAD i BiH kao visiting profesor u okviru 15–to dnevnog boravka držao je predavanja na Koledžu u Itaci (1998). U toku mjeseca februara 2002. (od 28. 01. do 28. 02)  bio je na studijskom boravku u Zemaljskom arhivu  Štajerske u Gracu i Institutu za historiju jugoistočne Evrope. Duže vrijeme angažiran je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Nastavničkom fakultetu u Mostaru, Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru.. Aktivan je  član Društva arhivskih radnika BiH (član Predsjedništva i predsjednik Predsjedništva DAR – BiH – prije rata i od 1996). Predsjednik je Društva historičara Tuzlanskog kantona (od 2002), te predsjednik Društva arhivskih radnika Tuzlanskog kantona (do 2007). Dobitnik je više raznih nagrada i priznanja. Punopravni je  član Međunarodnog instituta arhivskih znanosti kao predstavnik Bosne i Hercegovine. Dužnost dekana fakulteta obavlja od 22.04.2006. godine.