© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
B I O G R A F I J A Avdul Adrović je rođen 13. 02. 1964. godine u Boru kod Berana u Crnoj Gori, gdje je završio osnovnu školu i srednju školu prirodnjačkog usmjerenja. Po završetku srednje škole, upisao je studij biologije u Odsjeku za biologiju Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje profesora biologije. Oktobra 1997. godine, u Odsjeku za biologiju Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upisao je Postdiplomski studij bioloških nauka - smjer Biosistematika, gdje je marta 2002. godine odbranio magistarski rad pod naslovom „Populacije riba rijeke Gostilje“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Biodiverzitet i ekološke osobenosti ihtiopopulacija hidroakumulacije Modrac“ je odbranio 19. 10. 2007. godine na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i time stekao akademski stupanj doktora prirodnih nauka iz područja biologije. Nakon diplomiranja, kratko vrijeme je radio u OŠ „Vojo Ivanović Crnogorac“ (sada OŠ „Jala“), Mašinsko – saobraćajnom školsokm centru i Elektrotehničkom srednjoškolskom centru u Tuzli, a od februara 1992. godine u Mašinskoj i elektrotehničkoj školi u Živinicama. Od juna 1994. do aprila 1997. godine je radio u gimnaziji ,,Meša Selimović” u Tuzli.  Od aprila 1997. godine je zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetau Univerziteta u Tuzli, gdje je u Odsjeku za biologiju i hemiju Odlukom Naučno – nastavnog vijeća, izabran je u zvanje asistenta na predmete Botanika i Zoologija kičmenjaka. Odlukom Naučno – nastavničkog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2002. godine, izabran je u zvanje viši asistent u Odsjeku za biologiju i hemiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Sa istim zvanjem, kandidat je radio u Odsjeku za biologiju Prirodno–matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli od osnivanja do početka 2008. godine. Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli od 2008. godine, izabran je u naučno – nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ u Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tokom višegodišnjeg asistentskog iskustva, dr. Avdul Adrović izvodio nastavu na predmetima: Botanika, Zoologija kičmenjaka, Zoologija beskičmenjaka, Citologija i anatomija biljaka, Biosistematika kormofita, Biosistematika beskičmenjaka i Biosistematika kičmenjaka. Nakon inoviranja Nastavnih planova i programa na Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kao viši asistent izvodio je nastavu iz predmeta: Biosistematika avertebrata I, Biosistematika avertebrata II, Biosistematika hordata I, Biosistematika hordata II, Endemične vrste u Bosni i Hercegovini, Uvod u zoologiju, Ihtiologija, Uvod u ekologiju, Zaštita životne sredine i Metodika nastave biologije. Kao docent je izvodio nastavu iz predmeta: Biosistematika avertebrata I, Biosistematika hordata I, Biosistematika hordata II, Ihtiologija, Osnove fiziologije životinja, Biološki resursi, Biomonitoring životne sredine, Naučna dostignuća u biologiji i Zaštita biotičkih sistema koji se slušaju u Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta. Izvodio je nastavu i iz predmeta Biogeografija i Pedogeografija sa biogeografijom (dio koji se odnosi na biogeografiju) u Odsjeku za Geografiju Prirodno – matematičkog fakulteta univerziteta u Tuzli.  U zvanju docent radi na Prirodno – matematičkom fakultetu u Tuli, a u periodu od 2008/2009. – 2010/2011. Godina, angažiran je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru (Odsjek za biologiju), gdje je izvodio nastavu iz Zoologije kičmenjaka I, Zoologije kičmenjaka II, Ihtiologija i Akvakultura. Na Odsjeku za biologiju Nastavničkog fakulteta Univerziteta «Džemal Bijedić» u Mostaru, akademske 2010/2011. godine, angažiran je u izvođenju nastave iz predmeta Biodiverzitet flore i faune na Drugom ciklusu studija. Od akademske 2010/2011. godine, angažiran je u nastavi na Postdiplomskom studiju bioloških nauka u Odsjeku za biologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na smjerovima: Ekologija i zaštita životne sredine i Biosistematika i fiziologija biljaka i životinja. U periodu od maja 2008. do maja 2010. godine, obavljao je funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanja Prirodno – matematičkog fakulteta. Učestvovao u organizaciji i realizaciji I, IV, V, VI, VII i VIII kantonalnog takmičenja učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz biologije. Učestvovao je u organizaciji i realizaciji I i II federalnog takmičenja iz biologije za učenike srednjih škola. Bio je predavač na Drugom međunarodnom kongresu „Ekologija, zdravlje rad i sport“, koji se održao u Banjoj Luci juna 2008. godine. Bio predavač na seminaru za nastavnike i profesore u Distriktu Brčko, održanom septembra 2011. godine. U okviru Međunarodnog ljetnog Univerziteta u Tuzli održanog 1998, 2000, 2001, 2002. i 2003. godine, završio je kurseve iz molekularne biologije i genetike. Dr. Avdul Adrović je autor ili koautor 37 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.  Na naučnim i stručnim kongresima i simpozijima referirao je 13 radova. Dr. Avdul Adrović je svojim nastavno-pedagoškim i naučnoistraživačkim radom usmjeren u oblastima zoologije i ekologije. Dr. Avdul Adrović raspolaže znanjem ruskog i engleskog jezika. Oženjen je i ima dvoje djece.