© www.trpezi.eu 
Bihor & Studije Bihor i Forum Bihor i Običaji Bihor i Priče Bihor i Slike Bihor i Pisci Bihor i Doktori Nauka Bihor i Đžamija Bihor i Svadbe Bihor i Recepti Bihor i dječije igre Bihor i dječiji snovi Bihor i Arhelogija Bihor i Turizam Bihor i Planine Bihor i Dijaspora Bihor i Škole KUD “BIHOR” F.K. “PETNJICA” Bihor i knjiga utisaka Etno naselje “TRPEZI” E.D. “POPČA” Trpezi etno selo Radmanska Klisura Muzika Kontakt Arhiva Moj Kutak www.trpezi.eu Bihor Dobro došli u Bihor
.
Bihor Susret Sa Zavicajem

Kreiraj svoju značku
Bihor Petnjica Trpezi Vrbica Tucanje Savin Bor Javorova Kalica 25°
Intervju sa gospodinom Samirom Agovićem,Predsjednikom opštine Petnjica 1. Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji i konstituisanjem Skupštine opštine Petnjica,stvoreni su uslovi za funkcionisanje Opštine Petnjica.Koliko će formiranje nove opštine doprinijeti poboljšanju uslova za život i rad gradjana na ovom području? -Višedecenijska težnja građana sa područja gornjeg Bihora zaobnavljanje statusa Opštine postala je stvarnost.Suština ovog zahtjeva je isključivo motivisana ekonomskim razlozima.Pored ekonomskog zaostajanja i naglašene nezaposlenosti ovo područje decenijama je opterećeno velikom migracijom stanovništva.Tražeći posao i bolje uslove života, ljudi sa ovog područja odlaze u inostranstvo ali i u razvijene sredine u Crnoj Gori kao što su Podgorica,Bar,Budva i dr.Ubijeđen sam da ćemo ove dvije izuzetno negativne pojave ublažiti u narednom periodu zbog same činjenice da je ovo područje sada organizovano kao Opština.Cijenim da je ovo područje bogato prirodnim potencijalima koji nisu dovoljno iskorišteni. Naše je opredjeljenje da ćemo sa nivoa Opština biti posvećeni da iste iskoristimo na najbolji mogući način, te da će njihovo iskorišćavanje itekako podići životni standard svih naših građana.Takođe, bićemo odlučni da stvorimo efikasnu lokalnu administraciju koja će svoje obaveze prema građanima servisirati primjereno evropskim standardima.Znam, da ovo neće biti nimalo lak posao, ali ćemo se truditi da ispunimo očekivanja građana u najvećoj mogućoj mjeri.Vjerujem da je naša prednost u tome što smo u prilici da radno angažujemo mlade i ambiciozne kadrove sa područja naše Opštine,koji žele da pruže maksimum u samom procesu profunkcionisanja Opštine.Očekujem da će nam građani pružati podršku u našim nastojanjima, i da ćemo naporima svih nas mijenjati na bolje sve oblasti društvenog života. 2. Svakako da kvalitetna zakonska osnova značajno olakšava početne aktivnosti na putu stvaranja uslova za funkcionisanje opštine.Koliko je,po Vašem mišljenju,važećom zakonskom regulativom uradjeno na tom planu i da li su,u tom smislu,neophodne izmjene pojedinih propisa? - Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore koji je usvojila Skupština na jesenjem zasijedanju 2011 godine, predviđa uslove, način i postupak teritorijalnog organizovanja i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju. Poznato je i stručnoj i laičkoj javnosti, da se na ovaj zakon prilično dugo čekalo.Nakon usvajanjaistog,stekli su se uslovi da se pokrenuta inicijativa građana ovog područja sprovede kroz predviđenu proceduru.Mišljenja sam da su rješenja dosta kvalitetna u dijelu koji se odnosi na pokretanje i trajanje procedure za teritorijalnu promjenu.Usuđujem se reći da prema pomenutim rješenjima koja nudi predmetni zakon, daju šansu svakoj realnoj inicijativi za teritorijalnu promjenu.Zakonski tekst je dodatno poboljšan u dijelu koji se tiče izbora Opštinske izborne komisije za novoformiranu Opštinu.Međutim, po mom sudu koji je zasnovan na našem iskustvu zakon nije definisao pitanje početnog finansiranja novonastale Opštine.To je suštinski problem sa kojim će se suočiti sve eventualno buduće novoosnovane Opštine.Takođe, nije na najbolji način definisano kako i na koji način, i ko treba da obezbijedi kancelarijski inventar, opremu, kao i vozni park.Sve Vam to itekako treba prvog dana nakon konstituisanja organa nove jedinice lokalne samouprave.Ovim zakonom je precizirano u kom periodu od konstituisanja nove Opštine treba formirati organe i izraditi Budžet i ti rokovi nisu sporni,ali u praksi to izgleda potpuno drugačije.Naime, za izradu Budžeta su potrebni određeni parametri koji se tiču novonastale Opštine i drugih državnih organa.Podrazumijeva se da je u prvoj godini funkcionisanja Opštine do ovih podataka teško doći u nekom kraćem roku, i to svakako otežava proces donošenja odluke o Budžetu. 3. Možete li nam reći koliko će sa mjesta prvog čovjeka lokalne samouprave biti teško odgovoriti svim izazovima koje početak funkcionisanja nove lokalne samouprave predstavlja? - Slažem se sa Vama da će biti teško odgoviriti svim izazovima sa kojima ćemo se suočiti na samom početku.Svjesni toga, sve svoje potencijale smo upotrijebili u izradi Odluka koje su u zakonskim rješenjima predviđene da se usvoje određenom dinamikom stvarajući na taj način pretpostavke za funkcionalni početak rada.Usvojili smo Statut, Poslovnik o radu, formirali skupštinska tijela i Odluku o organizaciji rada lokalne uprave.Napomenuću da smo u svemu ovome imali značajnu pomoć od strane Opštine Berane, posebno skupštinske službe, na čemu smo im zahvalni.U ovom trenutku smo posvećeni izradi Budžeta i to će nam biti sigurno izazovan posao.U ovom trenutku ne raspolažemo svim relevantnim podacima koji su nam potrebni za izradu Budžeta, tako da dodatno trošimo vrijeme i energiju na pronalaženju istih.No i pored toga, nadam se da ćemo i ovo pitanje apsolvirat na primjeran način, te da ćemo na prvom narednom zasijedanju lokalnog parlamenta isti usvojiti. 4. Pretpostavljam da je glavni problem,kao uostalom i kod većine lokalnih samouprava,obezbjedjenje finansijskih sredstava za funkcionisanje opštine.Koji su prvi problemi sa kojima ste se susreli na tom planu? - Vaše pitanje i konstatacija su primjereni našom realnošću, posebno kada se tiče finansijskog aspekta manje razvijenih Opština.Kod nove Opštine ne postoje početna finansijska sredstva da bi se ona obezbijedila, potrebno je puna podrška i razumijevanje od strane Vlade.Da se nalazimo u nekom povoljnijem finansijskom ambijentu ili da je to precizno definisano zakonskom regulativom, po mom sudu dio sredstava bi bila i obaveza Opštine iz koje se izdvaja novonastala jedinica da pruži finansijsku podršku u prvoj godini funkcionisanja nove Opštine.Suočeni sa navedenim problemom nove Opštine, nama dodatno otežava stanje činjenica da nismo tretirani kao Opština kod raspodjele sredstava iz egalazlizacionog fonda iako je Skupština Crne Gore 28.maja 2014.godine donijela Odluku o osnivanju naše Opštine.Bili smo u prilici da sa ovim konkretnim problemom upoznamo Vladu, resorno ministarstvo za finansije i ministarsvo za unutrašnje poslove i javnu upravu.Stim u vezi očekujem punu podršku i razumijevanje za rješavanje ovog akutnog problema od strane nadležnih. 5. Kada je riječ o obezbjedjivanju sredstava neophodnih za funkcionisanje opštine,čini se da će od posebnog značaja za razvoj opštine biti uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa Dijasporom.Da li nam možete reći koje su konkretne aktivnosti koje će se,u tom smislu,realizovati u narednom periodu? - Petnjica ima brojnu dijasporu koja egzistira na skoro svim kontinentima.Prema informacijama kojim ja raspolažem,danas tri Petnjice se nalaze u dijaspori.Pored država nastale raspadom Jugoslavije, naša brojna dijaspora živi i radi u Luksemburgu, Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Norveškoj, Holandiji,Turskoj i drugim razvijenim državama.Posebno želim da naglasim da je humanitarna aktivnost i pomoć bila izdašna sa strane naše dijaspore, koja je bila usmjerena prema Petnjici ali i ostalim krajevima Crne Gore.Svjesni potencijala koje ima naša dijaspora, odlučni smo da uspostavimo što bolju i češću komunikaciju u interesu i jedne i druge strane.Namjera nam je da u narednom periodu obiđemo sve destinacije gdje je najveća koncetracija naših ljudi sa ciljem da otvorimo pitanje „Kako dalje“.Jedna od ideja jeste i osnivanje Fonda za razvoj Petnjice.Očekujem da će nova zakonsaka regulativa urediti odnose države i dijaspore na drugačiji način.Biće i naša obaveza da dobre odnose i saradnju unaprijedimo kako na ekonomskom tako i na kulturološkom planu.Napomenut ću da smo prvi u Crnoj Gori organizovali „Zavičajne susrete“, odnosno manifestaciju „Dani dijaspore“ koju tradicionalno organizujemo već 12 godina.Pomenutu manifestaciju želimo da podignemo na veći nivo, i da se pored kulturnih i zabavnih sadržaja ona upotpuni i sa ekonomsko-razvojnom komponentom.Predvidjeli smo da u okviru organizacije rada lokalne uprave, predvidjeli smo i otvaranje kancelarije za dijasporu.Želim da naglasim da je treća generacija naših ljudi u sve više uspješna u sveri biznisa u razvijenim državama gdje žive.Njihovo znanje i iskustvo mogu biti veoma dragocjena i za naše prilike.Saradnja sa našom dijasporom je moguća i na obrazovnom planu, koju do sada nismo imali sa nivoa lokalne zajednice. 6. Sa aspekta korišćenja prirodnih bogatstava i vršenja privrednih aktivnosti,u kom pravcu vidite perspektivu razvoja Opštine Petnjica? - Već smo napomenuli da ovo područje raspolaže izuzetnim prirodnim bogatstvom. Iskorišćavanjem ovih potencijala najprije je moguće u oblasti poljoprivrede, drvoprerade, turizma i energetike.Naravno,da bi se na željeni način valorizovali darovi prirode, nužno je uraditi studiju integralnog razvoja ovog područja, čiji bi autori bili prepoznatljivi eksperti iz pomenutih oblasti.Ovom prilikom ću samo istaći da ovo područje i sada ima vrijedne domaćine, peduzetnike, ugostitelje, koji za sebe i svoje porodice i porodice manjeg broja zaposlenih obezbeđuju egzistenciju od svog rada.To nam uliva nadu da naši ljudi imaju inicijativu za biznis, ali treba i Država i Opština da rade na afirmaciji biznis ideja koje će biti u realnom sektoru.Vjerujem da će u narednom periodu Opština stvoriti povoljan ambijent za pospješivanje preduzetništva i porodičnog biznisa.Veliku šansu vidim u korišćenju Midas projekata, kao i brojnih podsticajnih mjera koje pruža Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Takođe, velike mogućnosti su i korišćenje povoljnih kreditnih sredstava preko IRF-a.